GHANA-TOGO MOUNTAIN LANGUAGES

LANGUAGE LISTING

 

1. Ghana-Togo Mountain Languages listed by common name

2. Ghana-Togo Mountain Languages listed by correct language name

 

 

GTM Languages listed by common name with links to individual pages

Common name

Other Names

People

Language

Adele

Bedere, Gadre

Bidire

Gidire

Ahlon

Ahlon, Achlo, Anlo, Ago,

Ahlõ, Ahonlan, Ahlon-Bogo

Igo

Igo

Akebu

Akebou, Kebu, Kabu,

Kegberike, Ekpeebhe

 

Gəkəgbə

Akpafu

Siwu –Lolobi, Akpafu-Lolobi,

Lolobi-Akpafu, Siwusi

ɔ-wu pl. ma-wu

Siwu

Akpe

Seme

Giseme

Giseme

Animere

Anyimere, Kunda

Benimbere

Animere

Avatime

Afatime, Sideme, Sia

Ke-dane-ma

Sì-yà

Basila

Akpe, Gisida, Bassila,

Baseca, Winji-Winji, Ounji-Ounji

Anii

Anii

Bowiri

Wuli, Tora, Bowili, Liwuli,

Siwuri, Bawuli, Tuwili

Bawuli

Tuwuli

Buem

Lelemi

 

Lɛ-lɛmi

Buem

Lefana

 

Lɛ-fana

Ikposo

Kposo, Akposo, Akposso

Akpɔsɔ

Ikpɔsɔ

Likpe

Mu, Bosele

ɔ-kpɛlá pl. bakpɛ

Sɛkpɛlé

Logba

 

Akpanawò

Ikpana

Nyangbo

 

Batrugbu

Tùtrùgbù

Santrokofi

Sele

Sɛlɛ

Sɛlɛ

Tafi

Tegbo

Bàgbɔ̀

Tɛ̀gbɔ̀

 

 

 

Table 1. GTM Languages listed by language name

Language

People

Common name

Other Names

Anii

Anii

Basila

Akpe, Gisida, Bassila,

Baseca, Winji-Winji, Ounji-Ounji

Animere

Benimbere

Animere

Anyimere, Kunda

Gəkəgbə

 

Akebu

Akebou, Kebu, Kabu,

Kegberike, Ekpeebhe

Gidire

Bidire

Adele

Bedere, Gadre

Giseme

Giseme

Akpe

Seme

Igo

Igo

Ahlon

Ahlon, Achlo, Anlo, Ago,

Ahlõ, Ahonlan, Ahlon-Bogo

Ikpana

Akpanawò

Logba

 

Ikpɔsɔ

Akpɔsɔ

Ikposo

Kposo, Akposo, Akposso

Lɛ-fana

 

Buem

Lefana

Lɛ-lɛmi

 

Buem

Lelemi

Sɛkpɛlé

ɔ-kpɛlá pl. bakpɛ

Likpe

Mu, Bosele

Sɛlɛ

Sɛlɛ

Santrokofi

Sele

Siwu

ɔ-wu pl. ma-wu

Akpafu

Siwu –Lolobi, Akpafu-Lolobi,

Lolobi-Akpafu, Siwusi

Sì-yà

Ke-dane-ma

Avatime

Afatime, Sideme, Sia

Tɛ̀gbɔ̀

Bàgbɔ̀

Tafi

Tegbo

Tùtrùgbù

Batrugbu

Nyangbo

 

Tuwuli

Bawuli

Bowiri

Wuli, Tora, Bowili, Liwuli,

Siwuri, Bawuli, Tuwili